Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetleri

 

Uluslararası Af Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası insan hakları standartlarında belirtilen bütün insan haklarının herkes tarafından kullanıldığı bir dünya” için dünyanın tüm ülke ve bölgelerinde faaliyetler yürüten uluslararası bir insan hakları örgütüdür.

 

Uluslararası Af Örgütü tüm insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışması kapsamında

 

 • fiziksel ve ussal bütünlük hakkına,
 • ifade ve vicdan özgürlüğüne ve
 • ayrımcılığa uğramama hakkına,

 

yönelik ağır ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesine odaklanmış araştırmalar ve eylemler yapmaktadır.


Uluslararası Af Örgütü uluslararası dayanışma, bireysel mağdurlar için etkin eylem, küresel kapsam, insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği,tarafsızlık ve bağımsızlık, demokrasi ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalıdır.


Uluslararası Af Örgütü 2004-2010 Bütünleşmiş Stratejik Planında aşağıdaki kararları almıştır;

 

 • Karşılıklı saygıyı yapılandırmak ve ayrıcılıkla mücadele etmek,
 • Adalet talep etmek ve cezasızlıkla mücadele etmek,
 • Bütün insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü desteklemek,
 • Silahlı çatışmalarda insanların haklarını savunmak,
 • Yerlerinden edilen insanların haklarını desteklemek,
 • Kadınların ve genç kızların haklarını savunmak,
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ilerletmek

 

Uluslararası Af Örgütü yapacağı bütün kampanyalarda belli tekniklerden ikisini sürekli olarak kullanma kararı almıştır. Bunlar:

 

 • Bireyler ve onların vakaları üzerinde yoğunlaşmak,
 • İnsan hakları eğitimidir.

 

Uluslararası Af Örgütü insan hakları eğitimi ile ilgili faaliyetlerini etkili kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası düzeyde 2004 yılından itibaren İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını (REAP) başlatmış ve bu amaçla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ankara’da bir İnsan Hakları Eğitimi Ofisi oluşturmuştur. Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi Ofisi 2005 yılından itibaren faaliyetlerine başlamış ve çeşitli devlet kurumlarıyla birlikte ortak çalışmalar yürütmektedir.


İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programı Faaliyetleri
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını kapsamında “Ayrımcılığa Karşı Hep Beraber” başlıklı projeyi başlatmış ve bu proje kapsamında özellikle de kadına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesini amaçlamıştır. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi bu amaç doğrultusunda iki hedef grupla birlikte çalışmalar yürütmektedir.

 

Öğretmenler: Çocuklar toplumun geleceğini oluşturmakta ve önemli bir çarpan etki yaratmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu konuda öğretmenlerle çalışılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kuruluyla görüşülerek çeşitli illerde atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Bu güne kadar düzenlenen atölye çalışmaları şu illerde gerçekleşmiştir: İzmir, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Trabzon, Van, Adana ve Mardin.


Din Görevlileri: Türkiye’de camilerde çalışan yaklaşık 63.000 din görevlisi bulunmaktadır. Her hafta düzenli vaazlar vermektedirler ve Türkiye’de İslam dinini benimsemiş erkekler üzerinde oldukça etkin konumdadırlar. Bu nedenle UAÖ Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile çeşitli illerde din görevlilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bu güne kadar düzenlenen atölye çalışmaları şu illerde gerçekleşmiştir: Ankara(Kızılcahamam), Samsun, Malatya, Denizli, Erzurum, Kayseri, Elazığ ve Bursa.

 

Adalet Bakanlığıyla Yürütülen Çalışmalar
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kadına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için 2007- 2008 yıllarında Olof Palme Merkezinin Mali Desteği ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın işbirliği ile cezaevi öğretmenleri ve denetimli serbestlik uzmanlarıyla da atölye çalışmaları yürütmüştür. Böylece cezaevi koşullarında yapılan eğitimlerde ve denetim serbestlik uygulamaları sırasında kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin temalarının işlenmesi ve önlenmesi hedeflenmiştir. Bu güne kadar düzenlenen atölye çalışmaları şu illerde gerçekleşmiştir: Ankara (Kızılcahamam), Erzurum, Gaziantep, Nevşehir ve İstanbul.


Uluslarası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi Ofisi, bu projeyi 2009 yılından itibaren Hollanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla sürdürmektedir.


İnsan Hakları Eğitimi için Hazırlanan Yayınlar
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yürütmüş olduğu insan hakları eğitimi faaliyetleri için üç farklı kaynak kitap hazırlamıştır. Kitapların Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkiye koşullarına adaptasyonu için yapılan çalışmalar Uluslararası Af Örgütü Türkiye İHE Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kitaplar:

 

İlk Adım: “İlk Adım” ilköğretim, lise ve dengi okullarda İnsan Hakları Eğitimine başlamak için hazırlanmış bir el kitabıdır. Bu el kitabı insan hakları eğitiminde çok az ya da hiçbir deneyimi olmayan öğretmenlere yönelik hazırlanmıştır. “İlk Adım”, insan hakları eğitimi için arka plan; insan hakları öğretimi için araçlar (öğretim metotları, ders geliştirme, eğitim seminerlerinin değerlendirilmesi ve organizasyonu); örnek dersler; temel insan hakları belgeleri ve insan hakları eğitimini yaygınlaştırmak için diğer kaynakları içeren farklı bölümlerden oluşmaktadır. Kitaptaki örnek dersler, Uluslararası Af Örgütü’nün uzmanlarınca diğer yayınlar da dahil olmak üzere oldukça zengin bir kaynaktan hareketle hazırlanmış ve insan hakları eğitimi için değişik yöntemlerin ve konuların yaratılmasına yönelik kullanılmıştır. “İlk Adım” eğitim ortamlarındaki aktiviteleri organize etmek için bir kaynak olduğu kadar öğretmenler için bir öğrenim aracı olarak da tasarlanmıştır. Kitabın öncelikli amacı öğretmenleri insan hakları eğitimine yönelik yaklaşımlar ve temel prensiplerle tanıştırmak ve onlara kendi derslerini ve öğretim becerilerini geliştirmeleri için araçlar vermektir.


Her İnsan Özgür Doğar: “Her İnsan Özgür Doğar”, Uluslararası Af Örgütü İsveç Şubesi’nin diğer paydaşlarıyla birlikte hazırladığı bir insan hakları eğitimi elkitabıdır. İlköğretim seviyesinde çocuklara yönelik bir elkitabıdır ve öğretmenlerin kullanımı için hazırlanmıştır. UNESCO’nun ‘eğitim ve öğrenim alanlarında uluslar ve kültürlerarası bakış açısının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve paylaşılması için çabaların arttırılması” ve ‘ilgili bütün tarafların, kişisel ve grupsal eğitim projeleri ve basın yayın ilişkilerini kullanarak; önemli bilgilerin kişiye ulaşmasına, bunun kişide olumlu davranışlar yaratarak yapıcı bir isteği ortaya çıkartmasına vs. yönelik çabaları birleştirmesini” tavsiye eden kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Teorik olarak sözleşme maddelerini okuyup çalışmanın tek başına yetersiz olacağı fikrine dayanan kitap, bu metinlerin şekillendirilmesi ve yaşamdan alıntılarla örneklendirilerek günlük okul çalışmalarında uygulanmasına yöneliktir. Kitaptaki alıştırmaların temel amacı, öğrencilerin sözleşme metinlerini günlük yaşam çerçevesi içinde yorumlamalarına yardımcı olmaktır.


Hakları Gerçeğe Dönüştürmek: “Hakları Gerçeğe Dönüştürmek”, Uluslararası Af Örgütü’nün 2004 yılı “Kadına Yönelik Şiddetin Durdurulması” kampanyasının bir parçası olarak aktivistlere yönelik geliştirdiği bir kitap setidir. Bu set, Kadına Yönelik Şiddet Durdurulması amacıyla düzenlenecek İnsan Hakları Eğitimi çalışmalarının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu set birbirinden ayrı üç öğeden oluşur:

 

İnsan Hakları Eğitimi Atölye Çalışmaları ve bunu destekleyen kaynaklar
Devletin hesap verme sorumluluğu ve inceleme standartlarını değerlendiren yasal bölüm
“Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyasının bir aracı olarak inceleme yapılmasına ilişkin yasal çerçevenin nasıl kullanılacağını düzenleyen kampanya bölümü

“Hakları Gerçeğe Dönüştürmek” in her bölümü, birbirini tamamlamaktadır.

 

Bütünü ise Uluslararası Af Örgütü ve kadın hakları eylemcilerini bilgilendirmek ve kadına karşı şiddeti durdurmak için eyleme geçilmesinde kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Etiketler: İhe , İnsan hakları eğitimi